Tidigare ST-fredagar

2021

Leversvikt 2021-05-21
 • Kronisk leversvikt (föreläsningen som pdf)
 • Akut leversvikt
 • Levertransplantation: anestesiologens perspektiv (kirurgen fick förhinder)
 • Koagulation vid leversvikt
 • Förgiftningar, med fokus på svamp o paracetamol 
Tromboembolism, för narkosläkaren 2021-05-07
 • Venös tromboembolism, inkl. Covid
 • Antitrombotisk behandling vid kranskärlssjukdom
 • Antitrombotisk behandling ur narkosläkarens perspektiv
Obstetrisk anestesi 2021-03-26
 • Föreläsningar 1-5
Perioperativ vätskebehandling 2021-03-12
 • Basal vätskefysiologi 1 
 • Basal vätskefysiologi 2
 • Fastande – varför och hur?
 • ERAS
 • Peroperativ vätskebehandling 1 
 • Peroperativ vätskebehandling 2
 • Postop vätskebehandling 
 • Postop vätskebehandling – Fall 
Epidemiologi och biostatistik 2021-02-26 Brännskada 2021-02-12

2020

### Perioperativ vätskebehandling ST-fredag inställd p.g.a. COVID-19 ### Olof Norlander-dagen ST-fredag inställd p.g.a. COVID-19 Palliation inom intensivvården  2020-11-13 Sedering, smärtlindring och delirium på IVA 2020-10-16
 • Sedering på IVA, del 1
 • Farmakologi sedering
 • Sedering på IVA, del 2
 • Delirium och sömn på IVA
 • Post Intensive Care Syndrome
Hematologisk intensivvård 2020-10-02
 • Patientfall 1 – MDS, HLH, multiorgansvikt
 • MDS och Akuta leukemier
 •  Immunsystemet – koppling till hematologiska läkemedel och immunsuppression
 •  Översiktligt om immunterapier – styrkor/komplikationer
 • Penier- trombocytopeni, anemi, översiktligt om lymfom, behandling/komplikationer
 •  Patientfall 2 – Infektionssymptom hos immunsupprimerad patient, bakgrund och behandling
 •  HLH – bakgrund, behandling, komplikationer

Ventilatorbehandling 2020-09-18

### Leversvikt ST-fredag inställd p.g.a. COVID-19 ### Sedering på IVA ST-fredag inställd p.g.a. COVID-19 ### Klinisk nutrition ST-fredag inställd p.g.a. COVID-19 ### Hematologisk intensivvård ST-fredag inställd p.g.a. COVID-19 Kardiologi 2020-02-21
 • Svår hjärtsvikt, läkemedelsbehandling
 • Arytmier peri- & post-op (inkl PM/ICD på op)
 • Interaktiv EKG-tolkning
 • Bröstsmärta/Troponin på post-op
 • IVA-vård av hjärtstopps-patienter
Organdonation 2020-02-07
 • Intensivvårdens uppdrag i fråga om donation
 • Akut omhändertagande av pat med svår hjärnskada
 • Konstaterande av död
 • Vård av donator, organvård
 • Samtal med närstående

2019

Smärta 2019-12-13
 • Smärtfysiologi och smärtklassificering
 • Utveckling av långvarig smärta, multi-disciplinärt omhändertagande
 • Handläggning av cancersmärta, ”feltänk” och patientfall
 • Läkemedel
 • Ospecifika effekter
Luftvägen 2019-11-29
 • Pre-op bed av riskpat, hantering av hotad luftväg
 • Pre-oxygenering
 • Jetventilation, fysik och fysiologi
 • Algoritm för oväntat svår luftväg, nöd-koniotomi
 • Luftvägssimulering och non-technical skills
 • Luftvägshantering på IVA
Neuroanestesi och neuro-intensivvård 2019-11-15
 • Hjärnan
 • Att handlägga en TBI
 • Att söva och transportera en SAH
 • Elektrolyter
 • Fastställande av död med direkta kriterier
 • Gruppövning och frågor till panelen

Ortopedisk anestesi 2019-10-18

 • Trauma-ortopedi
 • Axel & höftkirurgi
 • Falldiskussion
 • Ortopedisk dagkirurgi
 • Anestesi vid ryggkirurgi

Thoraxanestesi och thorax-intensivvård 2019-10-04

 • Intro (pdf)
 • Extrakorporeal cirkulation (pdf)(podcast)
 • Anestesi vid hjärtkirurgi del I (pdf)
 • Anestesi vid hjärtkirurgi del II (pdf)
 • Postoperativ vård och komplikationer (pdf)
 • Anestesi vid lungkirurgi (pdf)

Medicinsk pedagogik 2019-09-20

 • Pedagogisk teori
 • Klinisk handledning i vardagen
 • Presentationsteknik: workshop
 • Att lära sig samarbete
 • Assessment

Toxikologi 2019-09-06

 • Drogförgiftningar
 • Intoxikationer med cirkulationspåverkan
 • Interaktiva patientfall inom toxikologi

Syra-bas 2019-05-17

 • Grundläggande/traditionell syra bas (slides)
 • Stewards-konceptet 
 • Blodgastolkning (användbara formler)
 • Laktacidos (slides)
 • Förgiftningar där blodgastolkning har diagnostisk betydelse (slides)
 • Fallgenomgång

Postoperativ vård 2019-05-03

Anestesi vid ovanliga sjukdomar 2019-03-22

 • Anestesi vid neuromuskulära sjukdomar och porfyri – del 1
 • Anestesi vid neuromuskulära sjukdomar och porfyri – del 2
 • Anestesi vid neuromuskulära sjukdomar och porfyri – del 3
 • Anestesi av vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)

Akut Njursvikt och CRRT 2019-02-22

Anestesi vid kärlkirurgi 2019-02-05

 • Kärlkirurgi och intervention
 • Anestesi vid kärlkirurgi (stairs podcast 108, 109, 110)
 • IVA-vård efter kärlkirurgi (stairs podcast 96)

”Allt” du vill veta inför första primärjouren 2019-01-25

2018

Anestesi vid laparoskopisk/robotkirurgi 2018-12-14
 • Kirurgiska aspekter på laparoskopi och robotassisterad kirurgi
 • Fysiologiska effekter och dess hantering vid pneumoperitoneum och extrema lägen I
 • Fysiologiska effekter och dess hantering vid pneumoperitoneum och extrema lägen II
 • Komplikationer vid laparoskopi
 • Vilka patienter passar för laparoskopisk kirurgi?

Att arbeta som narkosläkare & samtidigt må bra 2018-11-30

Övre abdominell kirurgi 2018-11-16

SYA:s hjärtsviktdag 2018-10-19

Palliativ medicin 2018-10-05

Kvalitetsregister 2018-09-07

Vårdrelaterade infektioner 2018-05-18

 • Ventilator-associerad pneumoni (VAP); incidens, diagnostik och prevention
 • CVK-relaterade infektioner – incidens, diagnostik och prevention. Är nollvision en utopi?
 • Antibiotika på IVA – hur ska jag tänka och vad ska jag välja?
 • Vårdrelaterade infektioner (VRI) på IVA – med multiresistenta bakterier, ökande behov av isolering – hur hanterar vi detta? Finns tid, pengar och personal?
 • Laboratoriediagnostik- vilka prover bör vi ta och när?
 • Vad vill och behöver jag veta som jour om infektioner?

Obstetrisk anestesi 2018-05-04

 • Obstetrisk blödning

Fysik och medicinsk teknik 2018-04-06

Hemodynamik och monitorering 2018-03-23

Pediatrisk Anestesi 2018-03-09

Neonatal asfyxi 2018.02.23

Sepsis 2018.02.09

Farmakologi 2018.01.26

2017

Anestesi vid begränsade resurser 2017.12.15

Prehospital sjukvård och katastrofmedicin 2017.12.01

Ventilatorbehandling 2017.11.17flipped classroom för ST-fredagen

Koagulation och transfusion 2017.10.20

Anestesi vid endokrinologisk sjukdom 2017.10.06

Smärta 2017.09.22

 • Smärtfysiologi och smärtkategorisering
 • Utveckling av långvarig smärta
 • Handläggning av cancersmärta, ett feltänk
 • Det multidisciplinära teamets roll vid smärtbehandling
 • Farmakologi och placebo

Med levern i fokus 2017.05.19

Smärta, agitation och delirium på IVA 2017.05.05

Vätska före, under och efter operation 2017.04.21

Epidemiologi och statistik 2017.04.07

Neuromuskulär funktion och muskelrelaxantia 2017.03.24

Regional ST-fredag på CStG 2017.03.10

Thoraxanestesi och intensivvård 2017.02.24

MCQ med facit

Organdonation 2017.02.10

2016

Neuro 2016.11.18

Trauma 2016.04.08

Ventilation 2016.02.25

ttps://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSeKgC_ptGynB8EiJLKus74V07q2ePSD1lSkb5VZn-qhhvQiXbER7ZUvKo8D5oZ4LSfD4CaX5r6jHcp/pub?gid=1142978055&single=true&output=pdf