Tidigare ST-fredagar

Ortopedisk anestesi 2019-10-18

 • Traumaortopedi
 • Axel & höftkirurgi
 • Falldiskussion
 • Ortopedisk dagkirurgi
 • Anestesi vid ryggkirurgi

Thoraxanestesi och thoraxintensivvård 2019-10-04

 • Intro (pdf)
 • Extrakorporeal cirkulation (pdf)(podcast)
 • Anestesi vid hjärtkirurgi del I (pdf)
 • Anestesi vid hjärtkirurgi del II (pdf)
 • Postoperativ vård och komplikationer (pdf)
 • Anestesi vid lungkirurgi (pdf)

Medicinsk pedagogik 2019-09-20

 • Pedagogisk teori
 • Klinisk handledning i vardagen
 • Presentationsteknik: workshop
 • Att lära sig samarbete
 • Assessment

Toxikologi 2019-09-06

 • Drogförgiftningar
 • Intoxikationer med cirkulationspåverkan
 • Interaktiva patientfall inom toxikologi

Syra-bas 2019-05-17

 • Grundläggande/traditionell syra bas (slides)
 • Stewards-konceptet 
 • Blodgastolkning (användbara formler)
 • Laktacidos (slides)
 • Förgiftningar där blodgastolkning har diagnostisk betydelse (slides)
 • Fallgenomgång

Postoperativ vård 2019-05-03

 • Vad är postop vård?
 • PONV
 • EDA – golden standard vid bukkirurgi?
 • Laktat – en magisk kompass i det postoperativa förloppet?
 • Postop hemodynamik
 • Postop delirium
 • Postop troponin-stegring

Anestesi vid ovanliga sjukdomar 2019-03-22

 • Anestesi vid neuromuskulära sjukdomar och porfyri – del 1
 • Anestesi vid neuromuskulära sjukdomar och porfyri – del 2
 • Anestesi vid neuromuskulära sjukdomar och porfyri – del 3
 • Anestesi av vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)

Akut Njursvikt och CRRT 2019-02-22

 • Akut njursvikt – epidemiologi
 • Peri-operativ AKI
 • Indikationer och timing
 • Dialyskretsar och principer
 • Hur man ordinerar/räknar dialysdos
 • Antikoagulation
 • CRRT-access (stairs podcast 98)
 • Praktiskt genomgång med dialysmaskinen
 • Fallgenomgång i smågrupper

Anestesi vid kärlkirurgi 2019-02-05

 • Kärlkirurgi och intervention
 • Anestesi vid kärlkirurgi (stairs podcast 108, 109, 110)
 • IVA-vård efter kärlkirurgi (stairs podcast 96)

”Allt” du vill veta inför första primärjouren 2019-01-25

 • Transportmedicin
 • Akut luftväg (stairs podcast 103)
 • Respirationssvikt (stairs podcast 104)
 • Hjärtstopp och ROSC (stairs podcast 93)
 • Oväntat dåliga nyfödda barn (stairs podcast 97)
 • Blödning (stairs podcast 107)
 • Medvetslöshet på akuten (stairs podcast 102)

Att arbeta som narkosläkare & samtidigt må bra 2018-11-30

Övre abdominell kirurgi 2018-11-16

SYA:s hjärtsviktdag 2018-10-19

Palliativ medicin 2018-10-05

Kvalitetsregister 2018-09-07

Vårdrelaterade infektioner 2018-05-18

 • Ventilator-associerad pneumoni (VAP); incidens, diagnostik och prevention
 • CVK-relaterade infektioner – incidens, diagnostik och prevention.
  Är nollvision en utopi?
 • Antibiotika på IVA – hur ska jag tänka och vad ska jag välja?
 • Vårdrelaterade infektioner (VRI) på IVA – med multiresistenta bakterier, ökande behov av isolering – hur hanterar vi detta? Finns tid, pengar och personal?
 • Laboratoriediagnostik- vilka prover bör vi ta och när?
 • Vad vill och behöver jag veta som jour om infektioner?

Obstetrisk anestesi 2018-05-04

Fysik och medicinsk teknik 2018-04-06

Hemodynamik och monitorering 2018-03-23

Pediatrisk Anestesi 2018-03-09

Neonatal asfyxi 2018.02.23

Sepsis 2018.02.09

Farmakologi 2018.01.26

Anestesi vid begränsade resurser 2017.12.15

Prehospital sjukvård och katastrofmedicin 2017.12.01

Ventilatorbehandling 2017.11.17flipped classroom för ST-fredagen

Koagulation och transfusion 2017.10.20

Anestesi vid endokrinologisk sjukdom 2017.10.06

Smärta 2017.09.22

 • Smärtfysiologi och smärtkategorisering
 • Utveckling av långvarig smärta
 • Handläggning av cancersmärta, ett feltänk
 • Det multidisciplinära teamets roll vid smärtbehandling
 • Farmakologi och placebo

Med levern i fokus 2017.05.19

Smärta, agitation och delirium på IVA 2017.05.05

Vätska före, under och efter operation 2017.04.21

Epidemiologi och statistik 2017.04.07

Neuromuskulär funktion och muskelrelaxantia 2017.03.24

Regional ST-fredag på CStG 2017.03.10

Thoraxanestesi och intensivvård 2017.02.24

MCQ med facit

Organdonation 2017.02.10

Neuro 2016.11.18

Trauma 2016.04.08

Ventilation 2015.12

ttps://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSeKgC_ptGynB8EiJLKus74V07q2ePSD1lSkb5VZn-qhhvQiXbER7ZUvKo8D5oZ4LSfD4CaX5r6jHcp/pub?gid=1142978055&single=true&output=pdf