Kliniska mortalitetsprediktorer vid COVID-19

I en retrospektiv observationsstudie från Wuhan jämfördes 68 patienter som avlidit till följd av COVID-19 med 82 patienter som testats positiva för COVID-19 men överlevt och skrivits ut från sjukhuset. Alla patienterna vårdades på sjukhus. 44 % av patienterna som avled hade vårdats på IVA medan 13 % av de överlevande hade det. Studien kommunicerades i ett letter to the editor i Int Care Med 3 mars 2020. Där redovisades följande kliniska karakteristika och utfallsmått:

Ålder och sjukhusmortalitet
Högsta biomarkörvärde och sjukhusmortalitet
Antal dagar från symptomdebut till död
Dödsorsak för de 68 studerade patienterna

Ytterligare info om mortalitetsprediktorer hittas också på MDcalc.com