Journal club!

Journal club är ett utmärkt sätt att i grupp lära av varandra och tillsammans granska vetenskapliga artiklar från olika perspektiv. I JAMA evidence finns ett utmärkt stöd för hur man kritiskt kan närma sig medicinsk litteratur:

Users’ Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice, 3rd ed

På ST-fredagen om epidemiologi och statistik hölls en kort journal club där ett enkelt formulär användes som stöd. Titta på formuläret och läs artikeln om konservativ syrgasbehandling med exempelvis följande frågor i huvudet; Vilka utfallsmått studerades? Vad är det huvudsakliga fyndet? Fanns det någon form av bias i metodiken? Kan du generalisera studieresultaten till din egen kliniska vardag? Om nästa steg är att göra en stor multicenterstudie – vad skulle du välja att förbättra i upplägget?