ENCORE: Påverkar anestesin cancern?

Max Bell är Chief investigator för en kommande prospektiv, observationell multicenterstudie (Effects of aNesthesia in COloREctal cancer outcome trial) som ska svara på frågan om anestesival (epidural vs ingen epidural och gasanestesi vs TIVA) och kirurgisk teknik (laparoskopisk vs öppen kirurgi) spelar någon roll för om patienten snabbare kan starta adjuvant kemoterapi och om det påverkar hur det går för patienten på längre sikt (2 år). Studien ska rikta in sig på patienter som opereras för colorektal cancer (stadium I-III). Anil Gupta sitter med i studiens styrgrupp. Här är en inspelning från ett forskarseminarium på Karolinska i Solna, där de presenterade studien för kollegorna: