Effektiv återkoppling

För att behärska en specialitet som anestesi och intensivvård krävs en mängd praktisk träning och teoretisk fördjupning. Återkoppling från specialist till ST-läkare är nödvändigt för att styra inlärningen i rätt riktning, belysa svagheter och är rätt utfört också en metod att reflektera över ett fall och ett inlärningstillfälle.

Självreflektion

Målet med återkoppling är att den som lär sig ska förmås att reflektera; Vad är mitt mål? Hur presterade jag? Hur minskar jag avståndet mellan mitt mål och min prestation?

Frågor som kan sätta igång självreflektion kan vara: ”Gick det som du planerade? Om inte, varför?” ”Om du skulle göra om det, vad skulle du göra annorlunda?” ”Vad kände du? Vad känner du inför att göra om det?” ”Hur tror du att patienten upplevde det? Varför tror du det?” ”Vad har du lärt dig av det här?” 

Effektiv återkoppling uppnår självreflektion genom att vara:

 • Specifik, deskriptiv
 • Motiverande
 • Objektiv eller mätbar
 • Begränsad till ”här och nu”
 • Given när båda fortfarande minns händelsen väl
 • Möjlig att respondera på

Försvarsmekanismer

Alla har psykologiska försvarmekanismer för att förklara sina handlingar inför sig själv och andra. För att återkoppling ska ha någon effekt måste vi komma igenom dem; förnekelse, förskjutning, projicering, introjektion, rationalisering, mm. Återkoppling som triggar försvarsmekanismer (och blir verkningslös eller skadlig) är:

 • Dömande
 • Hotande
 • Subjektiv
 • Baserad på rykten
 • Kritik av personen
 • Jämförande med andra ST-läkare

 Metoder

 • Pendelton: ST-läkaren återger vad som gick bra → specialisten återger vad som gick bra → ST-läkaren återger vad som kan förbättras → specialisten berättar hur det kan förbättras.
 • Feedback sandwich (eller mer populärt ”shit sandwich”): Positiv återkoppling → Negativ återkoppling → Positiv återkoppling.
 • ALOBA: ST-läkaren reflekterar över vad som kan förbättras → båda föreslår sätt att uppnå målen → specialisten tillför sin kunskap i ämnet → specialisten sammanfattar mål och hur de kan uppnås.

Podcast

Tio min intervju med Natalie May på St. Emlyn’s blog: Tips on difficult feedback

Referenser

Learning to give feedback in medical education

Peer-Assisted Analysis of Resident Feedback Improves Clinical Teaching- A Case Report

 

Medsittning

En sit-in eller medsittning är ett verktyg för dig att utvecklas i din roll som läkare, ledare, utbildare. Målet är inte själva formuläret utan interaktionen mellan dig och den som bedömer och handleder dig! Det måste inte vara en hel anestesi utan går jättebra med en kort procedur eller ett anhörigsamtal, en rondning av en IVA-patient.

Eftersom formuläret inte är viktigast går det lika bra att använda det förenklade online-formuläret – men.. de mer extensiva ”Medsittningsprotokollen” är fantastiska att ha med sig för att komma ihåg alla bedömningsaspekter.

Handledd övning

Psykologen Anders Ericsson har, genom sin forskning om hur experter blir experter, kommit fram till termen ”deliberate practice” eller ”handledd övning”.  Den ska innebära följande:

 1. Väldefinierade, specifika mål
 2. Full uppmärksamhet och noga övervägda handlingar
 3. Omedelbar återkoppling på detaljerade aspekter av färdigheten i kombination med självövervakning och jämförelse med en mental bild av hur färdigheten ska utföras
 4. Eleven prövar sådant som ligger strax utanför de nuvarande förmågan

Läs vårt blogginlägg om hur du blir expert här!

Återkoppling

Avseende återkoppling finns det annan forskning som pekar på att den bör vara så opersonlig och fri från emotioner som det går och istället vara inriktad på data; ”jag såg att” är att föredra framför ”jag kände att”. Kirurger som får objektiv återkoppling på alla mindre och större misstag de begår under en operation minskar sin komplikationsfrekvens på kommande operationer.

Således – uppmana den specialisten du arbetar med att iakta, handleda och återkoppla till dig så ofta det ges tillfälle!

Läs vårt blogginlägg om effektiv återkoppling här!

Referenser

Acquisition and Maintenance of Medical Expertise

Surgical Skill and Complication Rates after Bariatric Surgery

Video Recording Firsthand Perspectives of Critical Medical Procedures

 

 

Milestones

Med anledning av Stanley Hamstras staffmeetings på Karolinska Solna respektive Huddinge 21/8 och 22/8 kommer en kort introduktion till det han kommer att tala om; implementering av en kompetensbaserad ST-utbildning (Ni som inte kan närvara, kommer i efterhand kunna se en inspelning här på Stairs).

Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) godkänner och bevakar kvaliteten på alla amerikanska sjukhus som utbildar ST-läkare. Tillsammans med the American Board of Medical Specialties (ABMS) så utgör de professionens reglering av ST-utbildningarna i USA.

Sedan 1999 har organisationerna tillsammans arbetat fram s.k. milstenar för respektive specialitet. Milstenar är kompetensbaserade utvecklingssteg som kan uppvisas från dag ett på ST-utbildningen fram till självständigt specialistarbete. De delas upp i sex kärnområden; 1) patientomhändertagande, 2) medicinsk kunskap, 3) professionalism, 4) mellanmänsklig kontakt och kommunikationsförmåga, 5) praktisk kunskap och utveckling och 6) vårdens organisation i praktiken. 2013 startade implementeringen i sju specialistutbildningar och 2014 i de resterande.

Skärmavbild 2017-08-17 kl. 13.31.10

Varje milsten delas in i tio nivåer.

Skärmavbild 2017-08-17 kl. 13.32.43.png

Exempel från Anesthesia Milestones.

Skärmavbild 2017-08-17 kl. 13.35.30.png

Exempel från Critical Care Milestones.

Fördelar för ST-läkaren

 • Syftet med ST-utbildningen och förväntningarna blir synligare
 • Lättare att självskatta sin utveckling kontinuerligt under ST-utbildningen
 • Uppmuntrar till självskattning och självstyrt lärande
 • Blir ett naturligt verktyg för feedback

Fördelar på nationell nivå

 • Lättare att monitorera hur väl utbildningsprogrammen fungerar
 • Lättare att genomföra nationella jämförelser
 • Nationella variationer i utbildningskvalitet kan identifieras och ev. kopplas till outcome hos patienterna
 • Lättare att utvärdera utbildningsinsatser, nya pedagogiska metoder

Fördelar för sjukhusen

 • Ett verktyg att se att målbeskrivningarna följs
 • Ett verktyg för att öka mängden feedback från specialist till ST-läkare
 • Ett verktyg för att tidigt identifiera de som kämpar för att uppfylla målbeskrivningen och specifika insatser kan sättas in
Skärmavbild 2017-08-17 kl. 11.59.19

Tabell från Milestones Guidebook som visar skillnader mellan traditionell medicinsk utbildning och kompetensbaserad utbildning.

Podcast

KeyLime Podcast: How to build a program of assessment  

Referenser

Milestones Guidebook

Anesthesiology Milestones

Critical Care Anesthesiology Milestones

 

Medsittning

En sit-in eller medsittning är ett verktyg för dig att utvecklas i din roll som läkare, ledare, utbildare.

 • Medsittningsprotokoll för nedladdning och utskrift: sfai.se/medsittning
 • Modifierad medsittning online-formulär: Välj fliken ”Assessment” och sedan ”Sit-in” på ditt sjukhus.

Handledd övning

Psykologen Anders Ericsson har, genom sin forskning om hur experter blir experter, kommit fram till termen ”deliberate practice” eller ”handledd övning”.  Den ska innebära följande:

 1. Väldefinierade, specifika mål
 2. Full uppmärksamhet och noga övervägda handlingar
 3. Omedelbar återkoppling på detaljerade aspekter av färdigheten i kombination med självövervakning och jämförelse med en mental bild av hur färdigheten ska utföras
 4. Eleven prövar sådant som ligger strax utanför de nuvarande förmågan

Läs vårt blogginlägg om hur du blir expert här!

Återkoppling

Avseende återkoppling finns det annan forskning som pekar på att den bör vara så opersonlig och fri från emotioner som det går och istället vara inriktad på data; ”jag såg att” är att föredra framför ”jag kände att”. Kirurger som får objektiv återkoppling på alla mindre och större misstag de begår under en operation minskar sin komplikationsfrekvens på kommande operationer.

Således – uppmana den specialisten du arbetar med att iakta, handleda och återkoppla till dig så ofta det ges tillfälle!

Läs vårt blogginlägg om effektiv återkoppling här!

Referenser

Acquisition and Maintenance of Medical Expertise

Surgical Skill and Complication Rates after Bariatric Surgery

Video Recording Firsthand Perspectives of Critical Medical Procedures